دیدار ریاست واحد با کارکنان(اولین روز کاری سال96)
(اولین روز کاری بعد از نوروزسال96)