هفته معلم
به مناسبت هفته معلم و سیاست دانشگاه در جهت معرفی امکانات و دستاوردهای واحد دانشگاهی ایلخچی و با توجه به برنامه ریزی های قبلی ؛ دانش آموزان دبیرستان های استان آذربایجان شرقی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دیدن کردند