برنامه زمانبندی ترم مهر ماه سال 94

زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سالتحصیلی 95-94

ردیف

مقطع - رشته

زمان انتخاب واحد

ساعات مراجعه به آموزش در صورت ضرورت

1

کلیه مقاطع و رشته ها

  94/06/17لغایت   94/06/31

8-14

2

3

4

زمانبندی حذف و اضافه

مقطع-رشته

زمان حذف و اضافه

دانشجویان ترم آخر (مراجعه حضوری و تکمیل واحدهای انتخابی طبق تأییدیه مدیر محترم گروه)
کاردانی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته ها

شنبه 94/07/04

کلیه رشته ها

  11تا 94/07/6

تقــویم آمــوزشی

شروع ترم

شنبه     94/06/28

امتحانات معرفی به استاد

آبان ماه سال 94

حذف اضطراری (هفته یازدهم)

14 و 13 آذرماه 94

پایان ترم

1394/10/17

امتحانات دروس عملی

94/10//12 لغایت 94/10/19

امتحانات پایان ترم

94/10/19 لغایت 94/11/01

۱۳۹۴/۰۶/۱۱