آخرین مهلت ارائه مدارک تخفیف دو دانشجویی
قابل توجه دانشجویان عزیز
واجدین شرایط تخفیف دو دانشجویی تا پایان فروردین ماه فرصت دارند تا مدارک مربوطه را به امور مالی دانشگاه ارائه نمایند و به مدارکی که پس از فروردین ماه ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۳۹۳/۰۱/۱۹